Interactive Web-Based Instruction by Krusomkuan
คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
 

 
Skip หน้าหลัก

หน้าหลัก

Skip สมาชิกออนไลน์

สมาชิกออนไลน์

(ในช่วง 5 นาทีที่ผ่านมา)
ไม่มี

รายวิชาที่มีอยู่

  •      ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเกี่ยวกับโครงสร้างของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ การเขียนคำสั่งควบคุมการทำงานของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ หลักการทำงานของเซนเซอร์ที่ใช้วัดและตรวจจับความเร็ว ความดัน อุณหภูมิ อัตราการไหล ระดับ น้ำหนัก แสง พร็อกซิมิตี้สวิตซ์ อุปกรณ์ควบคุมตัวตั้งเวลา ตัวนับ ลิมิตสวิตซ์ ฯลฯ การนำเอาโปรแกรมคอนโทรลเลอร์และคอมพิวเตอร์ มาประยุกต์ใช้ร่วมกับเซนเซอร์และอุปกรณ์ควบคุมแบบต่าง ๆ

  •      ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้าง ส่วนประกอบของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์คำสั่ง การป้อนข้อมูล วงจรการใช้งานควบคุมมอเตอร์และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ วงจรควบคุมระบบนิวแมติกส์ การแก้ไขและปรับปรุงโปรแกรม
  •      ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ รูปแบบธุรกิจ วงจรการปฏิบัติงานบัญชีการจดทะเบียนธุรกิจการจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งและการประกอบธุรกิจ
         ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารและการจัดประเภทเอกสารที่ใช้ในการบันทึกบัญชี การวิเคราะห์รายการค้าจากเอกสาร การจัดทำบัญชีของกิจการประเภทต่างๆ โดยทำเป็นกรณีตัวอย่าง การจัดทำงบการเงินตามกฎหมายบัญชี การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีประเภทต่างๆ ต่อกรมสรรพากร การยื่นแบบงบการเงินประจำปีต่อกระทรวงพาณิชย์

Skip ปฏิทิน

ปฏิทิน

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 วันนี้ เสาร์, 29 เมษายน 29
30